• BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 1
  • BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 2
  • BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 3

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že od 9.6.2024 již nebudeme poskytovat záruční servis pro přístroje značky OPPO.


Všeobecné obchodní a servisní podmínkyVšeobecné obchodní a servisní podmínky společnosti BRITEX-CZ s.r.o. platné od 1. 7. 2017

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní a servisní podmínky BRITEX-CZ, s.r.o. (dále jen „VOSP“) se použijí na všechny servisní smlouvy společnosti BRITEX-CZ, s.r.o. (dále jen „zhotovitel“), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto VOSP, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou ve VOSP.

 

1.2. Tyto VOSP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je BRITEX-CZ s.r.o., se sídlem Milady Horákové 125, Kladno, IČO: 251 30 340, DIČ: CZ 251 30 340, zapsaný v obchodním rejstříku v oddílu C., vložka 52216 vedená u Městského soudu v Praze a objednatele (zákazník).

 

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jeli smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOSP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOSP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

1.4. Servisní službou ve smyslu těchto VOSP se rozumí:
a) opravy zařízení a jejich součástí včetně oprav záručních
b) úpravy zařízení a jejich součástí
c) údržba strojů a zařízení
d) montáž strojů a zařízení
e) expertní služby
f) dodávky náhradních dílů a příslušenství

 

1.5. Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Za úpravu se považuje změna vlastností věci či změna povrchu věci. Expertními službami dle těchto VOSP se rozumí provádění analýz a diagnostiky materiálů, dílů, strojů a zařízení a posudky.

 

1.6. Pokud není ze strany objednatele servisní služba specifikována, bude předmětem servisní služby obnova činnosti stroje či zařízení a to v rozsahu dle uvážení zhotovitele.

 

1.7. Zhotovitel je výše uvedená obchodní společnost BRITEX-CZ, s.r.o., která při uzavírání a plnění servisní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

1.8. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje objednatel, který je spotřebitelem, a objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Objednatel, který není spotřebitel, je podnikatel. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen “smlouva“) lze uzavřít:
a) písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby (dokument s názvem „Smlouva o provedení opravy“) objednatelem a zhotovitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
b) písemným potvrzením objednávky objednatele zhotovitelem.
c) odesláním předmětu opravy na adresu zhotovitele s písemným požadavkem k provedení požadovaných úkonů.

 

2.2. Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby zhotovitelem dle čl. 9 těchto VOSP. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisní služby od třetí osoby. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy a provedení servisního zásahu vyplněným webovým formulářem „Reklamační protokol“. Vyplněný a podepsaný formulář „Reklamační protokol“ je nutné přiložit jako průvodní dopis a odeslat společně se zařízením určeným k provedení servisního zásahu. Podpis Smlouvy a tím i souhlas s jejím uzavřením na straně objednatele pak nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádření souhlasu se VOSP, které jsou nedílnou součástí webového formuláře „Reklamační protokol“. Vyplnění formuláře „Reklamační protokol“ a jeho odeslání zhotoviteli jakýmkoli způsobem je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku.

 

2.3. Objednatel se předáním zařízení k servisní službě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto VOSP zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje. V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Reklamační protokol“ objednatel souhlasí s tímto textem: Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou Servisní podmínky zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním formuláře se Servisními podmínkami zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje.

 

2.4. Servisní podmínky jsou dostupné na adrese www.britex.cz

 

 

3. Cena servisní služby

3.1. Součástí Smlouvy je limitní (maximální) cena servisní služby (dále též „LC“), vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky. Objednatel v tomto směru bere na vědomí, že cena za servisní služby je orientační a předběžná s tím, že objednatel si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené servisní služby, jakož i od ceny náhradních dílů.

 

3.2. Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se má zato, že limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v maximální výši 500,- Kč vč. DPH (dále též „minimální limitní cena“ nebo „MLC“).

 

3.3. LC ani MLC není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky novou limitní cenu servisní služby, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálů potřebných k realizaci servisní služby. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

 

3.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou LC i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních služeb.

 

3.5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě. 3.6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku.

 

3.7. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení LC zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zařízení.

 

3.8. Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „cenový návrh“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „cenový návrh“ je účtována dle platného ceníku zhotovitele. Tato cena bude objednateli, který si produkt „cenový návrh“ vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

 

3.9. Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

 

3.10. Zhotovitel je oprávněn podle § 1395 a násl. občanského zákoníku movitou věc objednatele, kterou má u sebe, ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu objednatele, kterému by jinak měl věc vydat. V případě zadržení movité věci objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně objednatele o jejím zadržení a jeho důvodu.

 

3.11. Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě zbavené všech hesel a ochran zabraňujících provedení servisní služby a nebo před opravou hesla sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

3.12. Jestliže Objednatel požaduje od Zhotovitele provedení úkonů na předmětu plnění, které vyžadují schválení LC případně cenového návrhu Objednatelem a tento LC případně cenový návrh neschválí, pak Zhotovitel požadované úkony neprovede, avšak náleží mu odměna ve výši pokrytí nezbytných úkonů již provedených, tedy minimálně za diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové nabídky. V takovém případě je Objednatel povinen takovou částku uhradit.

 

 

4. Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu.

 

4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

 

 

5. Ukončení servisní služby

5.1. Předběžný termín dokončení servisních služeb je dojednán při předání předmětu smlouvy zhotoviteli a je uveden na protokolu „Smlouva o provedení opravy“. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem prostřednictvím SMS či emailovou zprávou.

 

5.2. Objednatel je povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od odeslání notifikace o ukončení prací a možnosti vyzvednutí přístroje ze servisu, a to jakoukoliv formou. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit poplatek za uskladnění dle platného ceníku zhotovitele.

 

5.3. Nevyzvedne-li si objednatel předmět smlouvy ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl vyzván k jeho vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení.

 

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

6.2. Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně při jeho převzetí od zhotovitele či třetí osoby.

 

 

7. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisní služby

7.1. Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Objednatel by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady objednatele.

 

7.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit, nebo jejich oprava není objednatelem požadována), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů (např. spotřebovaný inkoust, toner, páska apod.), za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových a tiskových médií, ztráta kapacity akumulátorů)

 

7.3. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle „Ceníku služeb“ zhotovitele.

 

7.4. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky před provedením těchto úkonů.

 

7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v těchto VOSP, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení, odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě k přepravě dle čl. 8.1 těchto VOSP do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

 

7.6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

 

7.7. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

 

7.8. U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou opravy nebo odesláním zařízení zhotoviteli objednatelem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí objednatel v Objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 2.2 těchto VOSP. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení nebo tisku, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, obsah tiskových náplní, konfigurace zařízení apod.

 

7.9. Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

 

7.10. Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaných přístrojích.

 

7.11. Zhotovitel neručí za ochranné fólie, krycí skla a podobná příslušenství, která jsou pevně připevněna (např. lepením) k přístroji dodanému k opravě. V případě, že si objednatel chce toto příslušenství ponechat, musí si ho sám před předáním zhotoviteli demontovat.

 

 

8. Vadné díly a jejich výměna

8.1. Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené nezáruční opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

 

8.2. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

 

8.3. Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange programu“ (vadný produkt se u dodavatele mění celý za nový se zárukou), není možné požadovat vrácení vadného produktu po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem subdodavatele zhotovitele, který v exchange programu poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by objednatel v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od nabídky na provedení servisní služby za odsouhlasených cenových podmínek.

 

 

9. Doprava zařízení k opravě

9.1. Zákazníci mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba“) k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu na adresu provozovny BRITEX-CZ, s.r.o. Milady Horákové 125, 272 01 Kladno (dále jen „Služba“).

 

9.2. Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

 

9.3. Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem ani za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku jeho přepravy od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

 

 

10. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k objednateli

10.1. Zjistí-li objednatel poškození zařízení po jeho zpětném dodání přepravní službou nebo držitelem poštovní licence, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci zásilky do druhého pracovního dne od doručení zásilky na servisním dispečinku zhotovitele (e-mailem) nahlášení škody na adresu expedice@britex.cz. V této zprávě je nutné uvést číslo zásilky, číslo zakázky, podrobný slovní popis a fotodokumentaci poškození zásilky a jeho obsahu.

 

10.2. Řešení škody bude probíhat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (upravující zejména smlouvu o přepravě).

 

10.3. Dojde-li k prodlení od doručení zásilky po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce zásilky na uznání reklamace a náhradu škody.

 

10.4. Se zásilkou a jejím obsahem nesmí příjemce jakkoli manipulovat (v žádném případě nelikvidovat obal zásilky) do té doby, dokud neobdrží pokyny od zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce zásilky odeslat poškozený balík ihned zpět zhotoviteli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

 

10.5. V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí objednatel umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

 

 

11. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

11.1. Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku - v internetovém obchodě) nebo mimo obchodní prostory, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

 

11.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle § 1837 obč. zákoníku, zejména pak pokud jde o smlouvu
− o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
− o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
− o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
− o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
− o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
− o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
− o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
− o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

12.1. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

 

 

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zhotovitele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

13.2. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném k bezpečnému doručení zásilky a výrobci zařízení, v rozsahu nutném pro uznání záruční reklamace. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření zhotovitelem archivovány, a to ve formě elektronické a písemné a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům zhotovitele.

 

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. VOSP jsou dostupné na webových stránkách https://www.britex.cz. Součástí Smlouvy jsou VOSP platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

 

14.2. Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk VOSP, platných ke dni uzavření Smlouvy, na kterékoli pobočce zhotovitele.

 

14.3. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo VOSP zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a VOSP. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a VOSP.